Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

globe1

Giới thiệu về Chương trình Globe Việt Nam

Tên chương trình:
THE GLOBE PROGRAM VIETNAM
Globe Learning Observations to Benefit the Environment

Thông tin liên hệ:
Văn phòng GLOBE Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Tòa nhà VNSC (A6), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam.
Email: globevietnam@vnsc.org.vn

No Comments

Enroll Your Words

To Top